PLIKI DO POBRANIA

 1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowniczej
  pobierz POBIERZ
 2. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej
  pobierz POBIERZ
 3. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – MPWiK Rzeszów
  pobierz POBIERZ
 4. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej Inwestorzy przemysłowi– MPWiK Rzeszów
  pobierz POBIERZ
 5. Wniosek o wydanie warunków technicznych/informacji przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – Go Kom Boguchwała
  pobierz POBIERZ
 6. Wniosek na przejazd samochodów jednorazowy
  pobierz POBIERZ
 7. Wniosek na przejazd samochodów długoterminowy
  pobierz POBIERZ
 8. Wniosek o udzielenie  zezwolenia na usunięcie drzew  i  krzewów
  pobierz POBIERZ
 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót
  pobierz POBIERZ
 10. Oświadczenie o dostępności działki do drogi publicznej
  pobierz POBIERZ
 11. Wniosek o wydanie warunków technicznych na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi
  pobierz POBIERZ
 12. Wniosek o wydanie warunków zabudowy – Gmina Świlcza
  pobierz POBIERZ
 13. Wniosek  o  wydanie  wypisu  i  wyrysu  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Urząd Miasta Rzeszów
  pobierz POBIERZ
 14. Wniosek  o  wydanie  wypisu  i  wyrysu z rejestru gruntów– Starostwo Powiatowe Rzeszów
  pobierz POBIERZ
 15. Wniosek  o  wydanie  wypisu  i  wyrysu z rejestru gruntów – Urząd Miasta Rzeszów
  pobierz POBIERZ
 16. W n i o s e k o  ustalenie   warunków   zabudowy – Urząd Miasta Rzeszowa
  pobierz POBIERZ
 17. Wniosek   o   przeniesienie   decyzji   o   warunkach   zabudowy Urząd Miasta Rzeszowa
  pobierz POBIERZ
 18. Wniosek  o  zmianę  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę
  pobierz POBIERZ
 19. Wniosek   o   przeniesienie   decyzji   o   pozwoleniu   na  budowę  Urząd miasta Rzeszowa
  pobierz POBIERZ
 20. W n i o s e k o  ustalenie   lokalizacji   inwestycji   celu   publicznego- Urząd Miasta Rzeszowa
  pobierz POBIERZ
 21. Wniosek o pozwolenie na budowę- Urząd Miasta Rzeszowa
  pobierz POBIERZ
 22. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę – Urząd Miasta Rzeszowa
  pobierz POBIERZ
 23. Z g ł o s z e n i e o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – Niewymagających pozwolenia na budowę
  pobierz POBIERZ
 24. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  pobierz POBIERZ
 25. Wniosek o pozwolenie na budowę – Starostwo  Powiatowe Rzeszów
  pobierz POBIERZ
 26. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę – Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
  pobierz POBIERZ
 27. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
  pobierz POBIERZ
 28. Z g ł o s z e n i e zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
  pobierz POBIERZ
 29. Z g ł o s z e n i e o przystąpieniu do wykonywania robót rozbiórkowych – Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
  pobierz POBIERZ
 30. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki/działek
  pobierz POBIERZ
 31. Wniosek o udostępnienie materiałów z zasobu (wypis+wyrys) w Mieście Rzeszów
  pobierz POBIERZ
 32. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  pobierz POBIERZ